Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

16/10/2023 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105293/6510/13-10-2023: Οδηγίες Ανάκλησης Απόφασης Αναδασωτέας σε εκτάσεις που με απόφαση ΕΠ.Ε.Α. χαρακτηρίζονται ως ΑΑ

Απόσπασμα: «… στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. εξαιρούν εκτάσεις της υπαγωγής τους στο δασικό χάρτη ως δάση ή δασικές, αυτές γνωστοποιούνται (ενόψει της μη αρμοδιότητας της ΕΠ.Ε.Α. για την ανάκληση της οικείας αναδασωτικής απόφασης) στον αρμόδιο προς τούτο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (και πλέον Γενικό Γραμματέα Δασών ή όργανο στο οποίο είναι εκχωρημένη η αρμοδιότητα) για την ανάκληση της οικείας απόφασης αναδάσωσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 για πραγματική αιτία, ήτοι λόγω έκδοσης αυτής κατά πλάνη περί τα πράγματα ως προς το δασικό χαρακτήρα της υπόψη έκτασης.»
Δείτε την πλήρη Εγκύκλιο here

11/07/2023 Εγκύκλιος Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/75100/4522/11-07-2023 Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ “Εφαρμογή οδηγιών / εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας.”

“… παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση και υλοποίηση των εκδιδόμενων οδηγιών και απαντήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και των εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Δασών, τυχόν δε ερωτήματα ή διευκρινίσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δέον όπως μας υποβάλλονται εγγράφως και ιεραρχικά, εκφράζοντας το κάθε επίπεδο διοίκησης τις απόψεις του.” Δείτε την πλήρη Εγκύκλιο here

19/05/2023 YA ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/15.05.2023 (ΦΕΚ 3327Β’) “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β΄ 2471)» (Β΄ 841), όπως τροποποιημένη ισχύει”(Μεταξύ άλλων , εισάγεται η ακόλουθη παρατήρηση στον α/α 11 που αφορά στις δασικές οδούς:«Εξαιρούνται τα έργα δασικής οδοποιίας προσωρινού χαρακτήρα που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων αναδασώσεων, ως συνοδευτικά ή υποστηρικτικά έργα, τα οποία δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση)

Δείτε την Υ.Α. here

18/05/2023 Οδηγία ΥΠΕΝ «Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών»

Δείτε την Οδηγία here

17/05/2023 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52818/3144/16.05.2023 (ΑΔΑ:9ΞΛΘ4653Π8-ΘΘΠ) «Παροχή διευκρινίσεων εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, στο πλαίσιο διαδικασίας εκδόσεως Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)»

Find the Circular here

19/04/2023 Υ.Α. 18851 οικ. Φ.700.20/07.04.2023 (Β΄ 2549) Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

Δείτε την Υ.Α. here

30/03/2023 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ /ΔΔΕΥ/34066/1025/29.03.2023 Οδηγίες μετά την κύρωση δασικών χαρτών (Περιέχει οδηγίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον χειρισμό αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων σε δασικούς χάρτες που έχουν ήδη κυρωθεί)

Find the Circular here

28/03/2023 Ν.5037/2023 (ΦΕΚ78Α’) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.»
(Μεταξύ άλλων σημαντικών αλλαγών που επιφέρει είναι η τροποποίηση του άρθρου 47 ”Γεωργική εκμετάλλευση” του Ν998/79 και ειδικότερα οι αλλαγές όσον αφορά στις εκχερσωμένες εκτάσεις (κατάργηση παρ. 5 & προσθήκη παρ.15), η τροποποίηση του άρθρου 45 του Ν998/79 που αφορά στις επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολοβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις και τις σχετικές διαδικασίες (όπως έγκριση επέμβασης, ΑΕΠΟ, υπαγωγή σε ΠΠΔ) και η τροποποίηση του άρθρου 20 ν. 3889/2010 όσον αφορά στην εξαίρεση υποχρέωσης επισύναψης δασικού πιστοποιητικού σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας – Λήψη υπόψη αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα)

Δείτε τον Νόμο here

20/03/2023 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29684/1746/20.3.2023 (ΑΔΑ: 6ΚΩΥ4653Π8-5ΝΚ) Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών. (Αφορά στις περιπτώσεις αναμόρφωσης δασικού χάρτη βάσει οικοδομικής άδειας εκδοθείσας πριν από το ν.4030/2011)

Find the Circular here

15/02/2023 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16683/995 “Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στις περιοχές του άρθρου 67 και του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979” (Ρυθμίσεις σε σχέση με το τεκμήριο δημοσίου όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων- δικαιολογητικά Δημοσίου για την δήλωση δημόσιας ιδιοκτησίας στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

Δείτε την σχετική πληροφορία εδώ

27/12/2022- Ν.5007/2022 (ΦΕΚ 241Α’) – Άρθρο 108 Παρατάσεις προθεσμιών και προσωρινές ρυθμίσεις- Μεταξύ άλλων ορίζεται Παράταση λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ)έως 31/3/2023. Αφορά σε αυθαίρετα κτίσματα σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εμφανίζονται με την μορφή οικιστικών πυκνώσεων.

Παρ.8. Η προθεσμία, περί υποβολής αιτήσεων, του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), παρατείνεται, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας της ίδιας παρ. και έως την 31η.3.2023. Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους.».

27/12/2022- ΥΠΕΝ- ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ- ANAΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ: 22 ερωτήσεις – απαντήσεις για τους Δασικούς Χάρτες

Δείτε την σχετική πληροφορία here

14/11/2022- Cadastre: Extension of deadline for correction of initial registrations

Law 4990 (G. G. 210A ' / 11.11.2022) - Art. 39 Extension of the deadline for the correction of the initial registrations in areas declared under cadastral registration before the entry into force of Law 3481/2006 - Amendment par. 2 article 102 law 4623/2019
“Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών
εγγραφών, γ) το τελευταίο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2014. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.».”

Find full text of Law 4990/2022 here

Article 74. Areas of non forest character in Forest maps- Addition of para 5 & 6 in the article 44 of Law 998/1979
In article 44 of Law 998/1979 (A' 182), on the lifting of reforestations, para. 5 and 6 are added as follows:
«5.Areas that have been declared reforestable, while on forest maps that have been ratified in whole or in part appear not to be forests or woodlands by character and form, are compulsorily excluded from afforestation and decisions are issued revoking or amending the relevant decisions declaring them as reforestable.
The ratified forest maps referred to in the first subparagraph shall be reformed in accordance with para. 1 of article 20 of law 3889/2010 (A' 182), with the mandatory deletion of the above areas that are not subject to forest legislation.
The above applies from the partial or total ratification of the forest maps.
6.In the expanses of para. 5, the State does not invoke any ownership rights arising from the presumption under Article 62.»

12/10/2022- Ministry of Environment & Energy Circular ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105186/6251/12.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΗ4653Π8-1ΤΠ "Supplementary instructions for the implementation of the provision of article 67 of Law 998/1979 on forested fields, as applicable after its replacement by Article 93 of Law 4915/2022 (63 A).”

Find the Circular here

5/10/2022- Launch of the online platform for the submission of an electronic request for inclusion in the provisions of article 55 of Law 4685/2020 (RESIDENTIAL DENSITIES)
It concerns illegal buildings on areas of forest character that appear in the form of "Residential densities"

"Residential densities" Definition based on article 51 para 1a. of Law 4685/2020:"Residential densities are defined as concentrations of dwellings which have a de facto functional unity due to their number, their proximity to each other and their service by common networks (roads, energy, water supply, etc.), as they result in particular from the feasibility studies referred to in Article 53."

Application deadline 31/12/2022. Visit National Cadastre's site for more information here

30/07/2022- Ν4964/2022 (ΦΕΚ150Α’/2022)-Άρθρο 22- Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων σε κυρωμένους δασικούς χάρτες κατόπιν αίτησης των εχόντων έννομο συμφέρον (ιδιοκτητών, ενοικιαστών κ.α.)

Article 22
Correction of manifest errors of forest map– Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010 Το δεύτερο εδάφιο της αρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί περιπτώσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται τα αρμόδια διοικητικά όργανα, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 8.α. του άρθρου 17 και της παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επόμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή παύουν να υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ) των παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου 3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων.
Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν υπάγονταν στο δασικό νόμο κατά τον χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

26/05/2022- Greek Parliament: Reforestation areas legislation proposal withdrawn

Read more here

copyright 2022 KATSARELIA LAS. ANASTASIA

en_GBEN