Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

anastasia2022

Ν4964/2022 (ΦΕΚ150/30-07-2022)

  • από

Άρθρο 22
Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί περιπτώσεων
αναμόρφωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται τα αρμόδια
διοικητικά όργανα, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

Περισσότερα »Ν4964/2022 (ΦΕΚ150/30-07-2022)
elEL