Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

20/03/2023 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29684/1746/20.3.2023 (ΑΔΑ: 6ΚΩΥ4653Π8-5ΝΚ) Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών. (Αφορά στις περιπτώσεις αναμόρφωσης δασικού χάρτη βάσει οικοδομικής άδειας εκδοθείσας πριν από το ν.4030/2011)

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

15/02/2023 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16683/995 “Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στις περιοχές του άρθρου 67 και του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979” (Ρυθμίσεις σε σχέση με το τεκμήριο δημοσίου όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων- δικαιολογητικά Δημοσίου για την δήλωση δημόσιας ιδιοκτησίας στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

Δείτε την σχετική πληροφορία εδώ

27/12/2022- Ν.5007/2022 (ΦΕΚ 241Α’) – Άρθρο 108 Παρατάσεις προθεσμιών και προσωρινές ρυθμίσεις- Μεταξύ άλλων ορίζεται Παράταση λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ)έως 31/3/2023. Αφορά σε αυθαίρετα κτίσματα σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εμφανίζονται με την μορφή οικιστικών πυκνώσεων.

Παρ.8. Η προθεσμία, περί υποβολής αιτήσεων, του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), παρατείνεται, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας της ίδιας παρ. και έως την 31η.3.2023. Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους.».

27/12/2022- ΥΠΕΝ- ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ- ANAΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ: 22 ερωτήσεις – απαντήσεις για τους Δασικούς Χάρτες

Δείτε την σχετική πληροφορία εδώ

14/11/2022- Κτηματολόγιο: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών

Ν. 4990 (ΦΕΚ 210Α’ /11.11.2022)- Άρθ.39 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019
“Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών
εγγραφών, γ) το τελευταίο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2014. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.».”

Δείτε το πλήρες κείμενο του Ν.4990/2022 εδώ

Άρθρο 74 Εκτάσεις που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα στους δασικούς χάρτες – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 44 του ν. 998/1979
Στο άρθρο 44 του ν. 998/1979 (Α’ 182), περί άρσης αναδασώσεων, προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:
«5.Εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικώς ή μερικώς εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις, εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης και εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων.
Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες του πρώτου εδαφίου αναμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), με την υποχρεωτική διαγραφή των ως άνω εκτάσεων που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.
Τα ανωτέρω ισχύουν από τη μερική ή ολική κύρωση των δασικών χαρτών.
6.Στις εκτάσεις της παρ. 5, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, που απορρέουν από το τεκμήριο του άρθρου 62.»

12/10/2022- Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105186/6251/12.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΗ4653Π8-1ΤΠ) “Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν.4915/2022 (63 Α).”

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

5/10/2022- Έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ)
Αφορά σε αυθαίρετα κτίσματα σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εμφανίζονται με την μορφή οικιστικών πυκνώσεων.

Ορισμός οικιστικών πυκνώσεων βάσει Ν4685/2020 Άρθρο 51 παρ.1 α.: “Ως οικιστικές πυκνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω του αριθμού τους, της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.), όπως ειδικότερα προκύπτουν από τις οικονομοτεχνικές μελέτες του άρθρου 53”

Προθεσμία υποβολής αίτησης 31/12/2022. Μετάβαση στο site του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με την σχετική πληροφορία εδώ

30/07/2022- Ν4964/2022 (ΦΕΚ150Α’/2022)-Άρθρο 22- Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων σε κυρωμένους δασικούς χάρτες κατόπιν αίτησης των εχόντων έννομο συμφέρον (ιδιοκτητών, ενοικιαστών κ.α.)

Άρθρο 22
Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010 Το δεύτερο εδάφιο της αρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί περιπτώσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται τα αρμόδια διοικητικά όργανα, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 8.α. του άρθρου 17 και της παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επόμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή παύουν να υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ) των παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου 3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων.
Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν υπάγονταν στο δασικό νόμο κατά τον χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

26/05/2022- Βουλή: Αποσύρθηκε η ρύθμιση για τις αναδασωτέες εκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα εδώ

copyright 2022 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΛΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

elEL